Αμπελόκηποι

Αμπελόκηποι
Το χωριό από τον κόμβο Εγνατίας.

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ


Αγαπητοί Χωριανοί

Μετά από πολύ προσπάθεια,κατάφερα να έχω στη διάθεσή σας, στην εκπνοή της θητείας μου, τα αποτελέσματα της αναφοράς μας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του δήμου Καστοριάς. Έτσι σας αποχαιρετώ, από αυτή την ιστοσελίδα που θα διαχειριστεί πλέον ο νέος πρόεδρος, με την ενημέρωση στο ζωτικό αυτό θέμα και με την διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσω να προσπαθώ για το καλό της κοινότητας όσο και όπως μπορώ ανεξαρτήτως θέσης με βασικό όπλο την ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ! 
Τελικά έστω και με την "όχι φιλική" στάση των υπηρεσιών ιδιαίτερα μετά την προσφυγή στον Γ.Γ. Δημόσιας  Διοίκησης & Συνήγορο του Πολίτη,έστω μετά την πάροδο τόσο μεγάλου χρόνου, έστω και χωρίς επίσημη και απ' ευθείας ενημέρωσής μας η διαδικασία κινήθηκε και διαπιστώθηκαν αρμοδίως παραβάσεις στη λειτουργία του βιολογικού της ΔΕΥΑΚαστοριάς για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 12.000€.
Βέβαια το ζητούμενο για όλους εμάς που κατοικούμε γύρο από το βιολογικό είναι να λειτουργεί σωστά και να μην προκαλεί την όχληση και τις μολύνσεις που σήμερα προκαλεί. Για το λόγο αυτό μας βασανίζουν τα πιό κάτω ερωτήματα τα οποία χρήζουν ΑΜΕΣΩΝ απαντήσεων:

Θα συμμορφωθεί η ΔΕΥΑΚ στα όσα ορίζει ο νόμος; 

Θα το ελέγξουν σε εύλογο χρόνο οι αρμόδιες υπηρεσίας;

Θα μας κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους ή  θα κρίνουν ότι είμαστε πολίτες Β΄κατηγορίας και μπορούν να μας στερούν το δικαίωμα να αναφερόμαστε στις αρχές και να ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ απάντηση όπως το Σύνταγμα και ο Νόμος ορίζει;

Παρακολουθεί την υπόθεση ο αρμόδιος εισαγγελέας για τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης Αν και όπου παραβιαστεί από οποιονδήποτε ο ποινικός νόμος;

Τέλος θ' αναλάβουν οι εκλεγμένοι τοπικοί μας άρχοντες κοινή προσπάθεια να λυθεί οριστικά το ζήτημα επεξεργασίας λυμάτων χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του Αλιάκμωνα; 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩ Ρ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΕΠΠΕ)

Ταχ. Δ νση : Διοικητήριο Καστοριάς
Τ.Κ. 52100 Καστοριά, 12-08-2014
Πληροφορίες : Σ. Παπαδόπουλος, Ε. Αμπαρτζάκη Αρ. Πρωτ.: 32365/2437
Τηλέφωνο : 24673 50380, 24673 50266 Σχετ. αρ. πρωτ.: 31264/2384
Fax : 24670 22513
ΠΡΟΣ:
e-mail : s.papadopoulos@kastoria.pdm.gov.gr
Δ ΕΥΑ Καστοριάς
Μεσοποταμία Καστοριάς, Τ.Κ. 52050

ΚΟΙΝ.:
1. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περ/ντος
Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ. 551 33
Καλαμαριά Θεσ/νικης
2. Δ ήμο Καστοριάς
3. Αποκεντρωμένη Δ ιοίκηση Ηπείρου –Δ υτ. Μακεδονίας Δ /νση Υδάτων Δ υτ. Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ. 50 100, Κοζάνη
4. Δ /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π. .Μ. Δ ιοικητήριο, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη
5. Αποκεντρωμένη Δ ιοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  Δ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ. 50 100, Κοζάνη
6. Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς

Θέμα : Επιβολή διοικητικού προστίμου στη Δ ΕΥΑ Καστοριάς για την πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη ρίψη των επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων του ήμου Καστοριάς, στο ρέμα «Γκιόλε».

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
4. Το Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 94/ Α΄) «δ ιαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα δατορέματα…».
5. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας … Πρόγραμμα δ ιαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54/Α΄) και το Ν.4210/13 (ΦΕΚ 254/Α΄) και ισχύει σήμερα,
6. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α΄)
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α΄) με θέμα: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων … Υπουργείου Περιβάλλοντος».
8. Το Ν. 4042 (ΦΕΚ 24/Α΄) με θέμα: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος … και Κλιματικής Αλλαγής».
9. Το Π. . 148/09 (ΦΕΚ 190/Α΄) με θέμα: «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον … του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».
10. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/11 (ΦΕΚ 2516/Β΄) με θέμα: «Μέτρα και όροι … Τροποποίηση του Π. . 148/2009 (190/Α΄), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31 … και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006».
11. Τη με αρ. πρωτ. 7736/931/24-01-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δ υτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τη Συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
12. Τη με αρ. πρωτ. 77936/4898/31-07-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δ υτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τη Συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
13. Τη με αριθμό 2089/181/25-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Ηπείρου – υτικής Μακεδονίας με θέμα «τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ ημοτικής Επιχείρησης Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως του Δ ήμου Καστοριάς…..» (ΦΕΚ 244/Β/08-02-2013).
14. Τη με αρ. πρωτ. 38791/94/28-11-1997 ΚΥΑ με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Δ ήμου Καστοριάς, που βρίσκεται στη θέση ‘Γκιόλε’ του Νομού Καστοριάς», όπως έχει ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και σήμερα.
15. Τη με αριθμό Υ/1073/03-04-2006 Απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς, με θέμα:
«Χαρακτηρισμός του ρέματος ‘Γκιόλε’, στην περιοχή Δ ισπηλιού, ως αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της Δ ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καστοριάς – καθορισμός της προβλεπόμενης ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του – καθορισμός σημείων εκβολής των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων – απαιτούμενοι ειδικοί όροι διάθεσης».
16. Τη με αρ. πρωτ. ΚΟ/οικ.320/03-06-2010 Απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς, με θέμα: «Χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας της ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης &Αποχέτευσης Καστοριάς».
17. Το με αρ. πρωτ. Δ .Υ./14-03-2014 έγγραφο της Τ.Κ. Αμπελοκήπων του Δ ήμου Ορεστίδος, με θέμα: «Προβλήματα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δ ήμου Καστοριάς».
18. Το με αρ. πρωτ. 30749/611/31-03-2014 έγγραφο της Δ /νσης δ ημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δ ιαβίβαση έγγραφης αναφοράς».
19. Το με αρ. πρωτ. οικ. 33908/2533/03-04-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στο ΚΕΠΠΕ».
20. Την από 09-04-2014 Έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς.
21. Το με αρ. πρωτ. οικ. 36144/2640/09-04-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δ ιαβίβαση δειγμάτων νερού για τη διεξαγωγή φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, στα πλαίσια καταγγελίας σχετικά με τη λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων τηςΔ ΕΥΑ Καστοριάς».
22. Τις με αρ. πρωτ. 30/043/547/09-04-2014 Εκθέσεις Εξέτασης δειγμάτων της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων.
23. Τις με αρ. πρωτ. 30/043/544/09-04-2014 Εκθέσεις Εξέτασης δ ειγμάτων της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων.
24. Το με αρ. πρωτ. οικ. 39487/2798/16-04-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δ ιευκρινήσεις αναφορικά με τη διάθεση υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων».
25. Το με αρ. πρωτ. 632-1/14-05-2014 έγγραφο της Δ /νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δ ιευκρινήσεις αναφορικά με τη διάθεση υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων».
26. Το με αρ. πρωτ. οικ. 39192/2790/16-04-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δ ιευκρινήσεις αναφορικά με τη λειτουργία αντλιοστασίου στην περιοχή του . . Αμπελοκήπων» .
27. Το με αρ. πρωτ. 4492/10-05-2014 έγγραφο τουΔ ήμου Άργους Ορεστικού, με θέμα: «Αντλιοστάσιο λυμάτων Αμπελοκήπων».
28. Το με αρ. πρωτ. 31264/2384/03-04-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δ ιαβίβαση του με αρ. πρωτ. .Υ./14-03-2014 εγγράφου της Τ.Κ. Αμπελοκήπων του Δ ήμου Ορεστίδος».
29. Το με αρ. πρωτ. 17143/748/14-04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ ιοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα: «Δ ιερεύνηση καταγγελιών της Τ.Κ. Αμπελοκήπων του Δ ήμου Ορεστίδος, αναφορικά με προβλήματα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του Δ ήμου Καστοριάς».
30. Το με αρ. πρωτ. οικ. 49038/3368/14-05-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Πρόσκληση
συμμετοχής στο ΚΕΠΠΕ».
31. Το από 20-05-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
32. Το με αρ. πρωτ. οικ. 50824/3492/20-05-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Κλήση για υποβολή απόψεων».
33. Το με αρ. πρωτ. οικ. 51509/3528/22-05-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δ ιαβίβαση εγγράφου».
34. Το με αρ. πρωτ.Δ .Υ./29-05-2014 έγγραφο της Τ.Κ. Αμπελοκήπων του δ ήμου
Άργους Ορεστικού προς το Γ.Γ. Δ ημόσιας Δ ιοίκησης και προς το Συνήγορο του
Πολίτη.
35. Το με αρ. πρωτ. 1899/02-06-2014 έγγραφο της Δ ΕΥΑ Καστοριάς, με θέμα: «Παράταση προθεσμίας».
36. Το με αρ. πρωτ. οικ. 57450/3834/06-06-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στο ΚΕΠΠΕ».
37. Το με αρ. πρωτ. 1951/05-06-2014 έγγραφο τηςΔ ΕΥΑ Καστοριάς, με θέμα:
«Πληροφορίες σε απάντηση του 50824/3492/20-05-2014 εγγράφου σας».
38. Το από 11-06-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
39. Το από 13-06-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
40. Το από 16-06-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
41. Το με αρ. πρωτ. οικ. 62068/4068/19-06-2014 έγγραφο του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Λήψη μέτρων».
42. Το με αρ. πρωτ. οικ. 62254/4074/20-06-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στο ΚΕΠΠΕ».
43. Τις με αρ. πρωτ. 14-053/26-06-2014 Εκθέσεις Εξέτασης δ ειγμάτων του εξωτερικού
εργαστηρίου του κου Κων/νου Αβραμίδη.
44. Το με αρ. πρωτ. οικ. 65239/4240/27-06-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Αλλαγή στην ημερομηνία συγκρότησης του ΚΕΠΠΕ».
45. Το με αρ. πρωτ. οικ. 66177/4280/01-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Κλήση για εκ νέου υποβολή απόψεων».
46. Το με αρ. πρωτ. οικ. 67153/4322/02-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στο ΚΕΠΠΕ».
47. Το με αρ. πρωτ. 2331/04-07-2014 έγγραφο της ΕΥΑ Καστοριάς, με θέμα:
«Παράταση προθεσμίας».
48. Το με αρ. πρωτ. οικ. 70080/4474/10-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στο ΚΕΠΠΕ».
49. Το με αρ. πρωτ. 2552/16-07-2014 έγγραφο της ΕΥΑ Καστοριάς, με θέμα:
«Υποβολή απόψεων».
50. Το με αρ. πρωτ. 222/09-04-2014 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, αναφορικά με την αποστολή των σχετικών στοιχείων της καταγγελίας.
51. Το με αρ. πρωτ. οικ. 42540/3003/28-04-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 222/09-04-2014 έγγραφό σας».
52. Το με αρ. πρωτ. οικ. 57384/3833/06-06-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δ ιαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 222/09-04-2014 εγγράφου σας».
53. Το με αρ. πρωτ. οικ. 62252/4073/20-06-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 222/09-04-2014 έγγραφό σας».
54. Το από 17-07-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
55. Το με αρ. πρωτ. 187711/36551/14-07-2014 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη,
με θέμα: «Καταγγελία για προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων του Δ ήμου Καστοριάς».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την πρώτη Έκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ (20 σχετικό) το Κλιμάκιο προχώρησε αρχικά στη λήψη τεσσάρων δειγμάτων νερού, τα οποία και απέστειλε στη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων για τη διεξαγωγή των απαραίτητων φυσικοχημικών -μικροβιολογικών αναλύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων καθαρισμού των αποβλήτων. Η λήψη των δειγμάτων έγινε από τις ακόλουθες θέσεις:

1) Θυρόφραγμα Γκιόλε, πριν τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθμού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ΔΕΥΑ Καστοριάς.

2) Από την εκροή της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων Καστοριάς.

3) Ρέμα Γκιόλε, περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθμού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της Δ ΕΥΑ Καστοριάς.

4) Ρέμα Γκιόλε, περίπου 1000 μέτρα μετά τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθμού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της Δ ΕΥΑ Καστοριάς.

Στη συνέχεια το Κλιμάκιο προέβη σε αυτοψία τόσο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Δ ΕΥΑ Καστοριάς όσο και στην ευρύτερη περιοχή αυτών, κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:

Τα τμήματα της εγκατάστασης κατά τη στιγμή του ελέγχου βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία, εκτός του τμήματος φίλτρανσης. εν ανιχνεύτηκαν οσμές στον περιβάλλον χώρο της εγκατάστασης ενώ σύμφωνα με τους υπευθύνους της εγκατάστασης αλλά και το δειγματοληπτικό έλεγχο, οι τακτικές μετρήσεις που διεξάγονται από την ίδια τη Δ ΕΥΑ στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας της εγκατάστασης βρέθηκαν εντός ορίων.

Από τον επιτόπιο μακροσκοπικό έλεγχο του ρέματος δεν παρατηρήθηκαν σημάδια υποβάθμισής του ενώ διαπιστώθηκε και η ύπαρξη ζωντανών οργανισμών (χελώνες και βατράχια).

Παρόλα αυτά, στη θέση δειγματοληψίας 4 (περίπου 1000 μέτρα μετά τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθμού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων τηςΔ ΕΥΑ Καστοριάς), εντοπίστηκαν ορισμένα σημεία αφρισμού, στοιχείο πιθανής ρύπανσης των υδάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα των χημικών και των μικροβιολογικών αναλύσεων (22 και 23 σχετικά) από τη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων, προέκυψαν τα εξής:

• Όλες οι παράμετροι αξιολόγησης του δείγματος από τη θέση των θυροφραγμάτων «Γέφυρα Γκιόλε πριν την συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων….» ήταν εντός των καθορισμένων ορίων (ΚΥΑ οικ.46399/1352/86, ΦΕΚ 438/Β΄.

• Η εκροή του βιολογικού καθαρισμού παρουσίαζε υπέρβαση ως προς τα ολικά αιωρούμενα στερεά σε σχέση με τα τιθέμενα από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όρια για τη λειτουργία της εγκατάστασης (μετρούμενη τιμή 66 mg/lt με ανώτερη επιτρεπόμενη 35 mg/lt).

• Τόσο σε απόσταση 500 μέτρων από τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης των υγρών αποβλήτων όσο και σε απόσταση 1000 μέτρων από αυτή, καταγράφηκε υπέρβαση στη παράμετρο των νιτρωδών ιόντων (μετρούμενες τιμές 1,86 mg/lt στα 500 m και 2,34 mg/lt στα 1000 m με ανώτερη επιτρεπόμενη τα 0,03 mg/lt).

• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Αμπελοκήπων, Μηλίτσας, Βογατσικού και Γέρμα, τα οποία έλαβε την ίδια ημέρα (09-04-2014) η /νση ημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας, αυτά ήταν ΣΥΜΦcΝΑ με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΥΓ2/Γ.Π. οικ,. 38295/2007, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Με αφορμή τη λήψη των αποτελεσμάτων των χημικών και των μικροβιολογικών αναλύσεων αναφορικά με την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του Δ ήμου Καστοριάς, συγκλήθηκε εκ νέου το ΚΕΠΠΕ και σύμφωνα με τα οριζόμενα από το δεύτερο Πρακτικό του (31 σχετικό), το Κλιμάκιο προχώρησε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλέον ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τις μετρήσεις των δύο παραμέτρων (ολικά αιωρούμενα στερεά και νιτρώδη ιόντα) που βρέθηκαν εκτός ορίων, αποφάσισε να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από το φορέα λειτουργίας, δηλαδή τη Δ ΕΥΑ Καστοριάς (32 σχετικό).

Η Δ ΕΥΑ Καστοριάς ανταποκρίθηκε στην κλήση του ΚΕΠΠΕ και προέβη στην
ανάπτυξη των απόψεών της αναφορικά με τις υπερβάσεις στις συγκεκριμένες φυσικοχημικές παραμέτρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού (37 σχετικό).

Το Κλιμάκιο, με το τρίτο Πρακτικό του (38 σχετικό) αξιολόγησε:

Α) τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στα πλαίσια των όρων που καθορίζουν

• η με αριθμό 39791/94/28-11-1997 ΑΕΠΟ «έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του "Δήμου Καστοριάς, που βρίσκεται στη θέση *Γκιόλε* του Νομού Καστοριάς», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σήμερα και
• η με αριθμό Υ/1073/03-04-2006 Απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς
«Χαρακτηρισμός του ρέματος «ΓΚΙΟΛΕ», στην περιοχή "Δισπηλιού, ως αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της "Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καστοριάς – καθορισμός της προβλεπόμενης ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του – καθορισμός σημείων εκβολής των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων – απαιτούμενοι ειδικοί όροι διάθεσης».

Β) Τις διαπιστώσεις από την πραγματοποιηθείσα αυτοψία στις 09-04-2014 (20 σχετικό)

Γ) Τις μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων (αλλαγή του τρόπου ανύψωσης των λυμάτων, τοποθέτηση νέου συστήματος εσχαρισμού, αλλαγή του τρόπου αερισμού των λυμάτων) και την προσθήκη τμήματος φίλτρανσης, οι οποίες έγιναν με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης επεξεργασίας των εγκαταστάσεων, πλην όμως αποτελούν αποκλίσεις από τους ισχύοντες
περιβαλλοντικούς όρους, αφού αυτοί δεν έχουν τροποποιηθεί.
) Κατασκευαστικές ελλείψεις (έλλειψη συστημάτων απόσμησης, τοποθέτηση μετρητή παροχής σε θέση διαφορετική από την προβλεπόμενη, απουσία συστημάτων μείωσης θορύβου), οι οποίες αν και δεν συμβάλλουν στην ρύπανση του αποδέκτη, αποτελούν αποκλίσεις από τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.
Ε) Τη λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων αλλά και την προβλεπόμενη άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων όσον αφορά την παραγόμενη λάσπη.
ΣΤ) Τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των
δειγμάτων νερού από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και από το ρέμα ‘Γκιόλε’
και των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, από τα δίκτυα ύδρευσης των
οικισμών Αμπελοκήπων, Μηλίτσας, Βογατσικού και Γέρμας (22 και 23 σχετικά)
Ζ) Το 25 σχετικό έγγραφο της /νσης Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο η διάθεση των υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που χωροθετούνται πλησίον της περιοχής γίνεται σε σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των οποίων ενημέρωσαν εγγράφως αλλά και προφορικά τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων.
Η) Το 27 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ ήμου Άργους Ορεστικού και τη συνημμένη σε αυτό κατάσταση της Δ ΕΗ, σύμφωνα με το οποίο το αντλιοστάσιο Αμπελοκήπων λειτουργεί κανονικά και χωρίς προβλήματα.
Θ) Το γεγονός μεταβολής των συνθηκών του αποδέκτη (μειωμένη παροχή νερού από τη λίμνη Καστοριάς) εξαιτίας του κλεισίματος των θυροφραγμάτων (συνήθης συνθήκες), σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες σε προγενέστερη της δειγματοληψίας (09-04-2014) περίοδο (έντονες και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα μεγάλη παροχή νερού της λίμνης στο ρέμα
‘Γκιόλε’ και αραίωση των διατιθέμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων).
Ι) Τις έγγραφες απόψεις (37 σχετικό) και τις εκφραζόμενες προφορικά απόψεις της εκπροσώπου της Δ ΕΥΑΚ επί του αυτού θέματος, οι οποίες ταυτίζονται με τις αναφερόμενες στο παραπάνω έγγραφο.

Βάσει των ανωτέρω, το ΚΕΠΠΕ εκτίμησε ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Δ ΕΥΑΚ, αποκλίνει των όρων που θέτει η ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και ότι από τη διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων προκαλείται ρύπανση του αποδέκτη (ρέμα Γκιόλε).

Το Κλιμάκιο θεώρησε ότι υπολειπόταν τόσο η εκτίμηση του μεγέθους της ρύπανσης
σε συνήθεις συνθήκες (κλειστά τα θυροφράγματα) όσο και η διαπίστωση διακύμανσης των
παραμετρικών τιμών των επεξεργασμένων αποβλήτων και, προκειμένου να είναι εφικτή η
εκτίμηση κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος και η οριστικοποίηση του
μεγέθους των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπεται να επιβληθούν, αποφάσισε:

• τη διενέργεια εκ νέου αυτοψίας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων
της Δ ΕΥΑΚ και

• την πραγματοποίηση νέας δειγματοληψίας νερού της λίμνης, επεξεργασμένων αποβλήτων και νερού του αποδέκτη μετά την ανάμιξή του με τα επεξεργασμένα απόβλητα, από τα συγκεκριμένα σημεία λήψης δειγμάτων, με παράλληλη αυτοψία του αποδέκτη.
Κατά τη νέα αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα, τα οποία καταγράφηκαν στο τέταρτο Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ (39 σχετικό):

• Το σύστημα εσχαρισμού δε βρισκόταν σε λειτουργία.


• Δ εν λειτουργούσε το τμήμα φίλτρανσης (φιλτρόπρεσες), το οποίο κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι τοποθετήθηκε από τη πλευρά της Δ ΕΥΑΚ στα πλαίσια βελτίωσης της γραμμής παραγωγής της εγκατάστασης.

• Η ανύψωση των λυμάτων γινόταν με κοχλίες αντί των προβλεπόμενων αντλιών.

• Το τμήμα εσχάρωσης δεν ήταν κλειστό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του προβλεπόμενου συστήματος απόσμησης.

• Ο μετρητής παροχής έχει τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση από την προβλεπόμενη (έξοδος επεξεργασμένων λυμάτων αντί μετά την εξάμωση ή πριν την απολύμανση).

• Δ εν έχει κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας.

• Το συγκρότημα δεξαμενών ομογενοποίησης λάσπης δεν είναι κλειστό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του προβλεπόμενου συστήματος απόσμησης.

• Δ εν έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούμενα συστήματα μείωσης του παραγόμενου θορύβου.

• Δ εν έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία αδειοδότηση όπως αυτή απαιτείτο σε χρόνο ισχύος προγενέστερο του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α΄) για τη διάθεση της λάσπης. Επί του παρόντος πραγματοποιείται συγκέντρωση και ξήρανση της αφυδατωμένης λάσπης στις υπάρχουσες κλίνες ξήρανσης.

• Δ εν υπάρχει επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό τοποθετημένο στις προβλεπόμενες θέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.

• Δ εν υπάρχει εναλλακτική λύση για προσωρινή και ασφαλή διάθεση των υγρών αποβλήτων, σε περιπτώσεις αστοχίας του συστήματος επεξεργασίας, μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του. Πρόσθετα, από το υπόμνημα εργασιών συντήρησης που μας επιδόθηκε, επιβεβαιώθηκε η ελλιπής συντήρηση του εξοπλισμού, γεγονός το οποίο ενδεχομένως συμβάλλει στην περιοδική δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το ΚΕΠΠΕ αποφάσισε να αξιολογήσει τις παραπάνω διαπιστώσεις σε συνάρτηση με αυτές της αυτοψίας του ρέματος ‘Γκιόλε’ και τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που εκκρεμούσαν σε εκείνο το χρόνο.

Στις 16-06-2014 και όπως παρουσιάζεται στο πέμπτο Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ (40 σχετικό), λήφθηκαν δείγματα νερού από τα σημεία που αντιστοιχούν στα σημεία της πρώτης δειγματοληψίας (09-04-2014) και συγκεκριμένα:

• δείγμα νερού από το θυρόφραγμα Γκιόλε, πριν τη συμβολή του ρέματος ΓΚΙΟΛΕ με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας,


• δείγμα επεξεργασμένων αποβλήτων από την εκροή της εγκατάστασης επεξεργασίας, και

• δείγμα νερού από το ρέμα ΓΚΙΟΛΕ, περίπου 500 μέτρα από τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Επισημαίνεται ότι, λόγω της έντονης φυτοκάλυψης της περιοχής, δεν κατέστη δυνατή η λήψη δείγματος από το σημείο του ρέματος Γκιόλε, περίπου 1000 μέτρα μετά τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθμού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ΕΥΑ Καστοριάς.

Τα μέλη του κλιμακίου αποδέχθηκαν τη διενέργεια αναλύσεων από τοπικό πιστοποιημένο εργαστήριο, προκειμένου να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους και τη λήψη των αποτελεσμάτων. Τα δείγματα παρέλαβε ο υπεύθυνος του εργαστηρίου (κος Αβραμίδης Κων/νος) για άμεση ανάλυση.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε, παράλληλα με τη λήψη των δειγμάτων,
διαπιστώθηκαν:

• Εξαιτίας των επικρατούντων συνθηκών (συνήθεις συνθήκες -κλειστά τα θυροφράγματα), η παροχή νερού από τη λίμνη στον αποδέκτη, ήταν σχεδόν μηδενική.

• Η επιφάνεια των επεξεργασμένων λυμάτων στη δεξαμενή χλωρίωσης των εγκαταστάσεων ήταν καλυμμένη με στερεά (λάσπη).

• Στο κανάλι εξόδου λυμάτων της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη αιωρούμενων στερεών στα επεξεργασμένα απόβλητα.

• Η επιφάνεια του αποδέκτη σε απόσταση πέντε (5) μέτρων κατάντη του σημείου συμβολής του με τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων ήταν καλυμμένη με συσσωματωμένα αιωρούμενα στερεά. Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων, περίπου, από το προαναφερθέν σημείο, στο τμήμα του αποδέκτη που ήταν δυνατή η πρόσβαση (βλέπε συνημμένο φωτογραφικό υλικό).

• Εμφανή σε μέγεθος αιωρούμενα στερεά παρατηρήθηκαν, παραπλεύρως του χώρου του αντλιοστασίου των Αμπελοκήπων και σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων από το σημείο συμβολής του αγωγού διάθεσης με τον αποδέκτη (δηλαδή στο σημείο που δεν πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην κοίτη του αποδέκτη)

• Η κοίτη του αποδέκτη, σε όλο το προαναφερόμενο μήκος της παρουσίαζε έντονη και εκτεταμένη φυτοκάλυψη.
Από τις διαπιστώσεις της αυτοψίας πιστοποιήθηκε:

• Ρύπανση του αποδέκτη, η οποία οφείλεται στη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ ΕΥΑΚ.


• Απουσία συντήρησης της κοίτης του αποδέκτη, κατά παράβαση της υποχρέωσης της Δ ΕΥΑΚ, η οποία απορρέει από τους όρους της Υ/1073/2006 απόφασης του Νομάρχη Καστοριάς.
Το ΚΕΠΠΕ έκρινε ότι οι παραπάνω διαπιστώσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν σε
συνάρτηση με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των νέων δειγμάτων που ελήφθησαν.

Βάσει όλων των ανωτέρω, το ΚΕΠΠΕ συγκλήθηκε στις 17-07-2014 προκειμένου να προβεί στην τελική αξιολόγηση του συνόλου των συγκεντρωθέντων στοιχείων που καταγράφηκαν στα προηγούμενα πρακτικά του ΚΕΠΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των νέων αναλύσεων από τα δείγματα νερού και των νέων υποβληθέντων απόψεων της ΔΕΥΑΚ και στην οριστικοποίηση του μεγέθους των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπεται να επιβληθούν στη Δ ΕΥΑΚ, αναφορικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο ρέμα «Γκιόλε».

Κατά τη σύγκλιση του Κλιμακίου καταρτίστηκε το έκτο και τελευταίο Πρακτικό (54
σχετικό), όπου τα μέλη του Κλιμακίου έλαβαν υπόψη τους:

1. Τα πέντε προηγούμενα πρακτικά του ΚΕΠΠΕ, στις: α) 09-04-2014, β) 20-05-2014, γ) 11-06-2014, δ) 13-06-2014 και ε) 16-06-2014.
2. Τα αποτελέσματα των νέων φυσικοχημικών αναλύσεων των δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από τη λίμνη της Καστοριάς (43 σχετικό), από την έξοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Δ ΕΥΑΚ και από το ρέμα «ΓΚΙΟΛΕ», τα οποία διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, από διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των εν λόγω δειγμάτων, τα οποία λήφθηκαν στις 16-06-2014, από τα μέλη του κλιμακίου, σε καθορισμένες θέσεις (40 σχετικό):

• Όλες οι παράμετροι αξιολόγησης του δείγματος από τη θέση των θυροφραγμάτων «Γέφυρα Γκιόλε πριν την συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων….» ήταν εντός των καθορισμένων ορίων (ΚΥΑ οικ.46399/1352/86, ΦΕΚ 438/Β΄).
• Η εκροή του βιολογικού καθαρισμού ήταν εντός των καθορισμένων ορίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
• Στην απόσταση των 500 μέτρων από τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων καταγράφηκαν υπερβάσεις των καθορισμένων από την ΚΥΑ οικ.46399/1352/86 ορίων, στις εξής παραμέτρους: α) των νιτρωδών ιόντων (μετρούμενη τιμή 0,2 mg/lt με ανώτερη επιτρεπόμενη τα 0,03 mg/lt), β) των αιωρούμενων στερεών (μετρούμενη τιμή 41,4 mg/lt με ανώτερη επιτρεπόμενη τα 25 mg/lt) και γ) του BOD (μετρούμενη τιμή 12,3 mg/lt με ανώτερη επιτρεπόμενη τα 6 mg/lt).

3. Το με αρ. πρωτ. 2552/16-07-2014 έγγραφο της Δ ΕΥΑΚ με θέμα: «Υποβολή
απόψεων», με το οποίο παρέθετε τις απόψεις της αναφορικά με τις παρατηρήσεις του ΚΕΠΠΕ όπως αυτές κατεγράφησαν στο από το 13-06-2014 Πρακτικό του. Κατά την αξιολόγηση των απόψεων της ΕΥΑΚ, τα μέλη του Κλιμακίου απεφάνθησαν τα ακόλουθα επί των ισχυρισμών της:

• Το σύστημα εσχαρισμού δε βρισκόταν σε λειτουργία:
Οι απόψεις της Δ ΕΥΑΚ ότι η σχάρα λειτουργεί κανονικά και αυτό δε γίνεται αντιληπτό επειδή η λειτουργία της δεν είναι συνεχόμενη αλλά διακεκομμένη, με αυτοματισμό αντίληψης διαφοράς στάθμης ανάντι – κατάντι, θεωρήθηκαν βάσιμες.

• Δ εν λειτουργούσε το τμήμα φίλτρανσης (φιλτρόπρεσες):
Το τμήμα φίλτρανσης τοποθετήθηκε από την πλευρά της Δ ΕΥΑΚ στα πλαίσια βελτίωσης της γραμμής παραγωγής της εγκατάστασης και ως εκ τούτου οι απόψεις της ότι δε διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για τη λειτουργία του, θεωρήθηκαν βάσιμες.

• Η ανύψωση των λυμάτων γινόταν με κοχλίες αντί των προβλεπόμενων αντλιών:
Οι απόψεις της Δ ΕΥΑΚ ότι και οι κοχλίες αποτελούν και αυτοί μια μορφή αντλιών και μάλιστα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα κατά τη λειτουργία τους έναντι των συμβατικών υποβρύχιων αντλιών, θεωρήθηκαν βάσιμες.

• Το τμήμα εσχάρωσης δεν ήταν κλειστό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
λειτουργίας του προβλεπόμενου συστήματος απόσμησης:
Οι απόψεις της Δ ΕΥΑΚ ότι υπάρχει δυσκολία στην κατασκευή κλειστού τμήματος εσχάρωσης και ότι η διέλευση των λυμάτων σε ανοιχτό χώρο είναι πολύ σύντομη χρονικά, θεωρήθηκαν αβάσιμες.

• Ο μετρητής παροχής έχει τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση από την προβλεπόμενη:
Οι απόψεις της Δ ΕΥΑΚ θεωρήθηκαν αβάσιμες, λόγω του ότι η μελέτη των
έργων Β΄ φάσης που επικαλείται δεν έχει εγκριθεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί
να ληφθεί υπόψη.

• Δ εν έχει κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας:


Οι απόψεις της Δ ΕΥΑΚ ότι δειγματοληψίες γίνονται από όλα τα στάδια και η
διαμόρφωση των καναλιών και των δεξαμενών είναι τέτοια που η πρόσβαση
καθίσταται εύκολη, θεωρήθηκαν βάσιμες.

• Το συγκρότημα δεξαμενών ομογενοποίησης λάσπης δεν είναι κλειστό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του προβλεπόμενου συστήματος απόσμησης:
Οι απόψεις της Δ ΕΥΑΚ θεωρήθηκαν αβάσιμες, λόγω του ότι δε γίνεται αποδεκτή η επιλογή του μελετητή έναντι των οριζομένων στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

• Δ εν έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούμενα συστήματα μείωσης του παραγόμενου θορύβου:
Οι απόψεις της Δ ΕΥΑΚ ότι οι αεροσυμπιεστές εγκαταστάθηκαν σε κλειστό χώρο,
στο κέντρο του γηπέδου και σε μεγάλη απόσταση από γειτονικές δραστηριότητες, θεωρήθηκαν βάσιμες.

• Δ εν έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία αδειοδότηση για τη διάθεση της λάσπης:
Οι απόψεις της Δ ΕΥΑΚ ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα δημιουργία κεντρικού σταθμού συγκέντρωσης και επεξεργασίας ιλύος από τη Δ ΙΑ ΥΜΑ και ως εκ τούτου πραγματοποιείται συγκέντρωση και ξήρανση της αφυδατωμένης λάσπης στις υπάρχουσες κλίνες ξήρανσης, θεωρήθηκαν αβάσιμες.

• Δ εν υπάρχει επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό τοποθετημένο στις
προβλεπόμενες θέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας:
Η ΕΥΑΚ αποδέχτηκε τη μη ύπαρξη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού.

• Δ εν υπάρχει εναλλακτική λύση για προσωρινή και ασφαλή διάθεση των
υγρών αποβλήτων, σε περιπτώσεις αστοχίας του συστήματος επεξεργασίας,
μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του:
Η Δ ΕΥΑΚ δεν απάντησε στην ανωτέρω παρατήρηση, όπως επίσης δεν αναφέρθηκε και στην παρατήρηση του Κλιμακίου αναφορικά με την ελλιπή συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων.

Βάσει όλων των ανωτέρω δεδομένων, τα μέλη του ΚΕΠΠΕ ολοκλήρωσαν τη διαδικασία του ελέγχου και κατέγραψαν τις ακόλουθες παρατηρήσεις – αποκλίσεις κατά τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Δ ΕΥΑΚ:

Α: Απόκλιση από τα οριζόμενα των διοικητικών διαδικασιών

Α.1: Άσκηση δραστηριότητας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια επεξεργασίας και
διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Α.2: Λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια διάθεσης
στερεών αποβλήτων όσον αφορά την παραγόμενη λάσπη.

Α.3: Η διαμορφωμένη υπάρχουσα κατάσταση λειτουργίας των εγκαταστάσεων
δε συνάδει σε ορισμένες περιπτώσεις με τα δεδομένα της με αριθμό 39791/94/28-11-
1997 ΑΕΠΟ «έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού
του "Δήμου Καστοριάς, που βρίσκεται στη θέση *Γκιόλε* του Νομού Καστοριάς», παρά το
γεγονός ότι η ισχύς της ΑΕΠΟ έχει ανανεωθεί και η ΑΕΠΟ έχει τροποποιηθεί δύο φορές
μέχρι σήμερα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι και τη σημερινή
σύγκλιση του ΚΕΠΠΕ, η Δ ΕΥΑΚ δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Δ ιοίκησης Ηπείρου – Δ υτικής Μακεδονίας, προκειμένου
να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για έγκριση νέας ΑΕΠΟ.

Για τις ανωτέρω αποκλίσεις, το ΚΕΠΠΕ εισηγείται ομόφωνα, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 3.000€.
Β: Απόκλιση από λειτουργικές απαιτήσεις

Β.1: εν υπήρχε το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία
και τη συντήρηση της μονάδας, σύμφωνα με την απαίτηση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.

Β.2: εν υπάρχει εναλλακτική λύση για προσωρινή και ασφαλή διάθεση των
υγρών αποβλήτων, σε περιπτώσεις αστοχίας του συστήματος επεξεργασίας, μέχρι την
αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του, σύμφωνα με την απαίτηση της Απόφασης
Χαρακτηρισμού του ρέματος «ΓΚΙΟΛΕ», ως αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αστικών
λυμάτων.

Β.3: Η συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων γενικότερα, κρίνεται ανεπαρκής. Θετικό βήμα προς την επίλυση του
προβλήματος της ανεπαρκούς συντήρησης αποτελεί η εκπόνηση της μελέτης «Συντήρησης
και επισκευής των ΕΕΛ Καστοριάς», η οποία όμως ακόμη δεν έχει τύχει εφαρμογής.

Β.4: εν είχαν υλοποιηθεί εργασίες συντήρησης της κοίτης του αποδέκτη, κατά
παράβαση της υποχρέωσης της Δ ΕΥΑΚ, η οποία απορρέει από τους όρους της Απόφασης
Χαρακτηρισμού του ρέματος «ΓΚΙΟΛΕ», ως αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αστικών
λυμάτων.

Για τις ανωτέρω αποκλίσεις, το ΚΕΠΠΕ εισηγείται, κατά πλειοψηφία, την
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 2.000€.  Μειοψήφησε ο κος Μιχάλης Τζατζαλής,
προτείνοντας την επιβολή διοικητικού  προστίμου ύψους 5.000 € , θεωρώντας την απουσία εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας, την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδας και την απουσία συντήρησης του αποδέκτη, βασικές παραβάσεις των υποχρεώσεων της επιχείρησης, στην κατεύθυνση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της πρόληψης της ρύπανσης του αποδέκτη.

Γ: Απόκλιση από τις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων

Από τη λειτουργία της, η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΕΥΑΚ
προκάλεσε ρύπανση -υποβάθμιση του περιβάλλοντος με πράξεις ή παραλείψεις που
αντιβαίνουν στις διατάξεις κανονιστικών πράξεων. Πιο συγκεκριμένα:

Γ.1: Κατά την πρώτη δειγματοληψία, η εκροή του βιολογικού καθαρισμού
παρουσίαζε υπέρβαση ως προς τα ολικά αιωρούμενα στερεά σε σχέση με τα τιθέμενα από
την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όρια για τη λειτουργία της εγκατάστασης
(μετρούμενη τιμή 66 mg/lt με ανώτερη επιτρεπόμενη 35 mg/lt).

Γ.2: Κατά την πρώτη δειγματοληψία, τόσο σε απόσταση 500 μέτρων από τη
συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης των υγρών αποβλήτων όσο και σε απόσταση
1000 μέτρων από αυτή, καταγράφηκε υπέρβαση στη παράμετρο των νιτρωδών ιόντων
(μετρούμενες τιμές 1,86 mg/lt στα 500 m και 2,34 mg/lt στα 1000 m με ανώτερη
επιτρεπόμενη τα 0,03 mg/lt), σε σχέση με τα τιθέμενα από την ΚΥΑ οικ.46399/1352/86 όρια.

Γ.3: Κατά τη δεύτερη δειγματοληψία, καταγράφηκαν υπερβάσεις στην
απόσταση των 500 μέτρων από τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης των υγρών
αποβλήτων στις εξής παραμέτρους: α) των νιτρωδών ιόντων (μετρούμενη τιμή 0,2 mg/lt με
ανώτερη επιτρεπόμενη τα 0,03 mg/lt), β) των αιωρούμενων στερεών (μετρούμενη τιμή
41,4 mg/lt με ανώτερη επιτρεπόμενη τα 25 mg/lt) και γ) του BOD (μετρούμενη τιμή 12,3
mg/lt με ανώτερη επιτρεπόμενη τα 6 mg/lt), σε σχέση με τα τιθέμενα από την ΚΥΑ
οικ.46399/1352/86 όρια.

Γ.4: Ο αποδέκτης (ρέμα Γκιόλε), κατά τη δεύτερη επιτόπια αυτοψία του Κλιμακίου, παρουσίαζε εικόνα ρύπανσης, η οποία αποδίδεται σε αστοχία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της Δ ΕΥΑΚ. Πιο συγκεκριμένα, η επιφάνεια του αποδέκτη σε απόσταση πέντε (5) μέτρων κατάντη του σημείου συμβολής του με τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων ήταν καλυμμένη με συσσωματωμένα αιωρούμενα στερεά, ενώ παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων περίπου από το προαναφερθέν σημείο.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ρύπανση του αποδέκτη, φαινόμενο που υπό
κατάλληλες συνθήκες του αποδέκτη (εποχιακά μειωμένη ή και μηδενική παροχή νερού
από τη λίμνη), επαναλαμβάνεται σε βάθος χρόνου, δίχως η ΕΥΑΚ σύμφωνα με τα όσα
αναγράφονται στο έγγραφό της, να έχει προβεί σε ενέργειες αντιμετώπισης των αιτιών
δημιουργίας του (παράνομες συνδέσεις βρόχινων νερών κατοικιών στο αποχετευτικό
δίκτυο, εισροές υπόγειων υδάτων στα παραλίμνια αντλιοστάσια, έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού και ελλιπής συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και του αποδέκτη).

Για τις ανωτέρω αποκλίσεις, το ΚΕΠΠΕ εισηγείται, κατά πλειοψηφία, την
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 7.000€. Μειοψήφησε ο κος Μιχάλης Τζατζαλής,
προτείνοντας την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 10.000 €, εκτιμώντας, επί πλέον,
 και το ότι η επιχείρηση δεν ενήργησε για την εξουδετέρωση των αιτιών που προκάλεσαν
τη ρύπανση, παρότι όπως από το σχετικό έγγραφό της προκύπτει αυτές της ήταν γνωστές.

Κατά τον καθορισμό των επιμέρους διοικητικών προστίμων, το Κλιμάκιο έλαβε
υπόψη του και τις ακόλουθες παραμέτρους που θεώρησε ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν
στα πλαίσια της διασφάλισης της άσκησης κανόνων δικαίου:

1. Το ρέμα του «Γκιόλε» που αποτελεί τον αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών
αστικών λυμάτων είναι διαλειπούσης ροής με πολύ μικρές κλίσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι
δεν υπάρχει συνεχής ροή υδάτων εντός του ρέματος με αποτέλεσμα να μην
επιτυγχάνονται τα επιθυμητά επίπεδα ανάμιξης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
όπως περιγράφεται στη με αριθμό Υ/1073/03-04-2006 Απόφαση του Νομάρχη
Καστοριάς «Χαρακτηρισμός του ρέματος «ΓΚΙΟΛΕ», …, ως αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών
αστικών λυμάτων … απαιτούμενοι ειδικοί όροι διάθεσης».

2. Όσον αφορά στις μετατροπές που εκτελέστηκαν από τη Δ ΕΥΑΚ στις λειτουργικές παραμέτρους των εγκαταστάσεων, συγκριτικά με τα καθοριζόμενα από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, το Κλιμάκιο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το εάν αυτές οδήγησαν στη βελτίωση ή επιδείνωση της λειτουργίας της μονάδας. Εκτίμηση πάντως του Κλιμακίου αποτελεί το ότι οι όποιες τροποποιήσεις υλοποιήθηκαν από τη Δ ΕΥΑΚ με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της μονάδας.

3. Υπάρχουν αποκλίσεις στα οριζόμενα μεταξύ της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της Απόφασης Χαρακτηρισμού του ρέματος «Γκιόλε», ως αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων. Το στοιχείο αυτό, προφανώς προκαλεί αδυναμία στο φορέα της μονάδας να επιλέξει διαχειριστική πρακτική αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

4. Οι αποκλίσεις από τις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων που εντοπίστηκαν, αποτελούν μια στιγμιαία εικόνα από τη λειτουργία της εγκατάστασης και είναι πιθανόν να οφείλονται σε αστοχία της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

5. Οι περισσότερες από τις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων
βρέθηκαν να είναι εντός των καθορισμένων ορίων από την Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων και την Απόφαση Χαρακτηρισμού του ρέματος «Γκιόλε», ως
αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων.
cς εκ τούτου:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) στη Δ ΕΥΑ Καστοριάς ως διοικητική κύρωση για την πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη ρίψη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο ρέμα «Γκιόλε».

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον:
1. του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης δ ιοίκησης Ηπείρου –Δ υτικής
Μακεδονίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή ανάρτησή
της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/10.
2. του αρμόδιου Δ ιοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του κώδικα δ ιοικητικής δικονομίας (Ν. 2717/99).
O Περιφερειάρχης Δ υτικής Μακεδονίας

Γιώργος Δ ακής

Εσωτερική δ ιανομή:
Φάκελος Καταγγελιών

ΥΓ: Για καλύτερη ενημέρωσή σας παραθέτω πιο κάτω και την απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς τον ΓΓ Δημ. Διοίκησης & Συνήγορο του Πολίτη (εμάς μας ξέχασαν) όπου φαίνονται ενέργειες και διαθέσεις.                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
………………………………………………………..
Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Καστοριάς
Τ.Κ. 52 100                                                                                                                   
Πληροφορίες: Σ.Παπαδόπουλος, Ε.Αμπαρτζάκη
Τηλέφωνο :  2467350380 &2467350266                                                 
FAX. : 2467022513
e-mail:t.py@kastoria.pdm.gov.gr                  Προς:
1.Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης
Λ. Κηφισίας 1-3
ΤΚ11523, Αθήνα
2. Συνήγορο του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5
ΤΚ 11528, Αθήνα
3.Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
Βορείου Ελλάδος
Ανδριανουπόλεως 24
ΤΚ 95133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
ΚΟΙΝ:
Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Παροχή πληροφοριών αναφορικά με το από 29 Μάιου 2014 έγγραφο του Δήμου Άργους Ορεστικού και δη της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων με θέμα τη λειτουργίας των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑ Καστοριάς.
            Σε συνέχεια του από 29 Μαΐου 2014 εγγράφου του Δήμου Άργους Ορεστικού και δη της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων το οποίο πήρε το με αρ.πρωτ. 55268/3706/02-06-2014 αριθμό πρωτοκόλλου στην υπηρεσία μας και στα πλαίσια σχηματισμού ξεκάθαρης εικόνας κρίνουμε σκόπιμο να σας παραθέσουμε τα ακόλουθα:
     I.        Η υπηρεσία μας έλαβε γνώση του από 14 Μαρτίου του 2014 εγγράφου της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων με θέμα «Προβλήματα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμου Καστοριάς», όταν αυτό της διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ. 30749/611/31-03-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς το οποίο πήρε αρ.πρωτ. 32837/2466/02-04-2014 στην υπηρεσία μας.
   II.        Η υπηρεσία μας στα πλαίσια της σφαιρικής αξιολόγησης των τιθέμενων από το προαναφερθέν έγγραφο της Τ.Κ. Αμπελοκήπων ζητημάτων προέβη με τη με αρ.πρωτ.οικ.33908/2533/03-04-2014 πρόσκληση της στη συγκρότηση ΚΕΠΠΕ (Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος) καθορίζοντας ως ημερομηνία διενέργειας αυτοψίας την 9η Απριλίου του 2014.  
  III.        Στα πλαίσια της αυτοψίας αυτής πέραν του ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αλλά και της ευρύτερης αυτών περιοχής διενεργήθηκε και δειγματοληψία για:
·         την αξιολόγηση των τιθέμενων από τη με αρ.πρωτ.38791/94/28-11-1997 ΚΥΑ με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Καστοριάς που βρίσκεται στη θέση «Γκιόλε» του Νομού Καστοριάς», όπως αυτή ανανεώθηκε με τη αρ.πρωτ.302/11-04-2005  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τροποποιήθηκε με τις με αρ.πρωτ. 64414/1952/30-06-2006 και 18740/846/08-07-2011 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης πλέον Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, όρων και περιορισμών σε σχέση με την ποιότητα της εκροής της εγκατάστασης και
·         για τον έλεγχο της τήρησης των οριζομένων από τη με αρ.πρωτ. ΔΥ1073/03-04-2006 Απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς με θέμα «Χαρακτηρισμός του ρέματος «Γκιόλε» στην περιοχή Δισπηλιού, ως αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καστοριάς – καθορισμός της προβλεπόμενης ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του- καθορισμός σημείων εκβολής των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων- απαιτούμενοι ειδικοί όροι διάθεσης».  
·         Επιπρόσθετα διενεργήθηκε την ίδια ημέρα δηλαδή στις 09-04-2014 από τους αρμοδίους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας δειγματοληψία από τα δίκτυα του πόσιμου νερού των οικισμών Αμπελοκήπων, Μηλίτσας, Κωσταραζίου και Βογατσικού. 
Σημείωση:
1.    διενεργήθηκε αυτοψία από το σημείο συμβολής του υδατορέματος του «Γκιόλε» με τη λίμνη Καστοριάς (θέση θυροφράγματα) και κατά μήκος αυτού σε απόσταση πέραν των 1600 μέτρων. Από την αυτοψία αυτή δεν προέκυψε υποβάθμιση του υδατορέματος.
2.    την προγενέστερη της αυτοψίας μας χρονική περίοδο επικρατούσαν δυσμενή καιρικά φαινόμενα στη περιοχή, τα οποία και εκδηλωνόντουσαν με έντονης και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις που είχαν οδηγήσει στην ανύψωση της στάθμης της λίμνης Καστοριάς στις 27-03-2014 στα 2,58 μέτρα. Το γεγονός αυτό οδήγησε το Δήμο Καστοριάς στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας των παραλίμνιων περιοχών. 
3.    Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι στις 28-03-2014 η στάθμη της λίμνης ήταν 2,60 μέτρα παρά το γεγονός ότι τα δυο εκ των τριών θυροφραγμάτων ήταν ανοικτά. Τα θυροφράγματα διατηρήθηκαν συνεχόμενα ανοικτά μέχρι τις 09-05-2014 όπου η στάθμη της λίμνης έπεσε στα 2,55 μέτρα και έκλεισαν.
4.    Ως εκ τούτου κατά την ημέρα διενέργειας της αυτοψίας του Κλιμακίου τα θυροφράγματα ήταν ήδη ανοικτά και μάλιστα αρκετές ημέρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το υδατόρεμα εκφορτίζοντας τη πλημμυρική παροχή της λίμνης Καστοριάς (το υδατόρεμα του «Γκιόλε» είναι το μοναδικό σημείο εκφόρτισης της λίμνης Καστοριάς προς το ποταμό Αλιάκμονα) να καταλαμβάνεται από σημαντική ποσότητα νερού το οποίο εμφάνιζε σταθερά έντονη ροή. Τα προαναφερθέντα στοιχειοθετούν σημαντική παρασυρτική ικανότητα και οδηγούν στο συμπέρασμα της πιθανής έκπλυσης αυτού (δημιουργία πλασματικής εικόνας).  
 IV.        Σε συνέχεια της από 09-04-2014 Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό αυτοψίας.
   V.        Με τα με αρ.πρωτ. οικ. 39192/2790/16-04-2014 και αρ.πρωτ. οικ. 39487/2798/16-04-2014 έγγραφά της η υπηρεσία μας ζητήθηκε η διερεύνηση από τους αρμοδίους του κατά πόσο λειτουργεί το αντλιοστάσιο στην περιοχή των Αμπελοκήπων αλλά και το εύρυθμο της λειτουργίας των συστημάτων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αναπτύσσονται παραπλεύρως του υδατορέματος του Γκιόλε. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι στη περιοχή «ενδιαφέροντος» καταγράφεται σημειακή ανάπτυξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατά μήκος του υδατορέματος, μεταξύ της θέσης εκροής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ και του αντλιοστασίου του οικισμού των Αμπελοκήπων, ενώ από εκεί και κάτω η παραποτάμια περιοχή εμφανίζει αγροτικό χαρακτήρα.
 VI.        Με τη λήψη των αποτελεσμάτων από τη Χημική Υπηρεσία των Ιωαννίνων στις 07-05-14 (αρ.πρωτ. 45890/3167/07-05-2014 υπηρεσίας μας) αναφορικά με τα δείγματα που σχετίζονται με την εκροή του βιολογικού καθαρισμού και το υδατόρεμα του «Γκιόλε», αλλά και την λήψη των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των δειγμάτων του πόσιμου νερού των οικισμών στις 12-05-14 (αρ.πρωτ.47656/918/12-05-14 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς) αλλά και τις απαντήσεις τόσο του Δήμου Άργους Ορεστικού σε σχέση με τη λειτουργία του αντλιοστασίου των λυμάτων Αμπελοκήπων, όσο και της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς αναφορικά με το ορθό της λειτουργίας των διατάξεων διάθεσης υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της περιοχής, η υπηρεσία μας προέβει εκ νέου με τη με αρ.πρωτ. οικ.49038/3368/14-05-2014 πρόσκληση της στη σύγκληση του ΚΕΠΠΕ για την αξιολόγηση των προαναφερθέντων.
VII.        Η σύγκληση του κλιμακίου έγινε στις 20 Μάιου του 2014 όπου μετά από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αλλά και των απαντήσεων των συναρμοδίων υπηρεσιών αποφασίστηκε να κληθεί η ΔΕΥΑΚ προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με τα προαναφερθέντα ενώ συντάχθηκε και το σχετικό πρακτικό. 
Σημείωση:
1.    Τα δείγματα του πόσιμου νερού των οικισμών ήταν σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2.    Όλες οι παράμετροι αξιολόγησης του δείγματος από τη θέση των θυροφραγμάτων «Γέφυρα Γκιόλε πριν την συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων….» ήταν εντός των καθορισμένων ορίων (ΚΥΑ οικ.46399/1352/86, ΦΕΚ 438/Β΄.
3.    Η εκροή του βιολογικού καθαρισμού παρουσίαζε υπέρβαση ως προς τα ολικά αιωρούμενα στερεά σε σχέση με τα τιθέμενα από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όρια για τη λειτουργία της εγκατάστασης (μετρούμενη τιμή 66 mg/lt με ανώτερη επιτρεπόμενη 35 mg/lt).
4.    Τόσο σε απόσταση 500 μέτρων από τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης των υγρών αποβλήτων όσο και σε απόσταση 1000 μέτρων από αυτή, καταγράφηκε υπέρβαση στη παράμετρο των νιτρωδών ιόντων  (μετρούμενες τιμές 1,86 mg/lt στα 500 m και 2,34 mg/lt στα 1000 m  με ανώτερη επιτρεπόμενη τα 0,03 mg/lt).
  1. Με το με αρ.πρωτ. οικ. 50824/3492/20-05-2014 έγγραφο της η υπηρεσία μας κάλεσε τη ΔΕΥΑΚ να εκφράσει τις απόψεις της.
  2. Η ΔΕΥΑΚ με το με αρ.πρωτ. 1899/02-06-2014 έγγραφό της ζήτησε να παραταθεί η ημερομηνία υποβολής απόψεων από πλευράς της όπως αυτή είχε καθοριστεί με το ανωτέρω έγγραφο μας κατά πέντε ημέρες.
  3. Με το με αρ.πρωτ.1951/05-06-2014 έγγραφο της η ΔΕΥΑΚ (αρ.πρωτ. 58049/3846/10-06-2014 υπηρεσίας μας) μας υπέβαλλε εγγράφως τις απόψεις της.
  4. Με τη με αρ.πρωτ. οικ.57450/3834/06-06-2014 πρόσκληση της υπηρεσίας μας συγκλήθηκε εκ νέου ΚΕΠΠΕ στις 11-06-2014 το οποίο αφού αξιολόγησε το σύνολο των μέχρι στιγμής στοιχείων αποφάσισε τη εκ νέου διενέργεια αυτοψίας τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στην ευρύτερη αυτών περιοχή υπό τις πραγματικές - συνήθης συνθήκες του αποδέκτη, δηλαδή με κλειστά τα θυροφράγματα και έχοντας πλέον παρέλθει χρονικό διάστημα της τάξης περίπου του ενός μήνα από το κλείσιμο των θυροφραγμάτων και τη σταθεροποίηση των συνθηκών ροής του υδατορέματος αλλά και στη διενέργεια επαναληπτικής δειγματοληψίας από τις ίδιες θέσεις υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες. Η αυτοψία στις εγκαταστάσεις αποφασίστηκε να διενεργηθεί στις 13 Ιουνίου του 2014 και η διενέργεια αυτοψίας στην ευρύτερη των εγκαταστάσεων περιοχή καθώς και η λήψη των δειγμάτων στις 16 Ιουνίου του 2014 Για τις προαναφερθείσες συγκροτήσεις συντάχθηκαν τα σχετικά πρακτικά.
Σημείωση: Λόγω της έντονης φυτοκάλυψης της περιοχής, δεν κατέστη δυνατή η λήψη δείγματος από το σημείο του ρέματος Γκιόλε, περίπου 1000 μέτρα μετά τη συμβολή του ρέματος με τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθμού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ΔΕΥΑ Καστοριάς.
XII.        Από την αυτοψία του κλιμακίου στην ευρύτερη των εγκαταστάσεων περιοχή διαπιστώθηκε ότι η επιφάνεια του αποδέκτη ήταν καλυμμένη με συσσωματωμένα αιωρούμενα στερεά (βλέπε συνημμένο φωτογραφικό υλικό) για ικανό μήκος αυτού περί τα 200 μέτρα. Η ανάπτυξη τους ξεκινούσε περίπου πέντε μέτρα κατάντη την εκροή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού και σταματούσε εκατό μέτρα πριν το τρίτο σημείο δειγματοληψίας μας. Η κοίτη του υδατορέματος στην περιοχή ανάπτυξης το φαινομένου εμφανίζει ένα ελαφρύ μαιανδρισμό και εκτεταμένη φυτοκάλυψη (κυρίως καλάμια) απόρροια τόσο της ευτροφικής κατάστασης όσο και της στατικότατος των υδάτων.
Εμφανή σε μέγεθος αιωρούμενα στερεά παρατηρήθηκαν, παραπλεύρως του χώρου του αντλιοστασίου των Αμπελοκήπων και σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων από το σημείο συμβολής του αγωγού διάθεσης με τον αποδέκτη (δηλαδή στο σημείο που δεν πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην κοίτη του αποδέκτη).
  1. Η υπηρεσία μας σε συνέχεια των από 13-06-2014 και από 16-06-2014 πρακτικών του ΚΕΠΠΕ με το με αρ.πρωτ. οικ.62068/4068/19-06-14 έγγραφο της προέβει στην επιβολή μέτρων και όρων στη ΔΕΥΑ Καστοριάς τα οποία και κοινοποίησε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας ως αδειοδοτούσα αρχή, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποίησε στο φορέα την πρόθεση της να επαναλάβει εκ νέου τη σχετική δειγματοληψία αμέσως μετά την υλοποίηση των επανορθωτικών ενεργειών από πλευράς της προκειμένου να αξιολογηθεί η διασφάλιση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων.
  2. Η υπηρεσία μας με τη με αρ. πρωτ. οικ.62254/4074/20-6-14 πρόσκλησή της έχει ήδη δρομολογήσει τη συγκρότηση ΚΕΠΠΕ τη Δευτέρα 30-06-2014 προκειμένου αφού συναξιολογηθούν και τα αποτελέσματα των δεύτερων αναλύσεων να οριστικοποιηθεί το ύψος του προστίμου που θα επιβληθεί στο φορέα στα πλαίσια των διοικητικών κυρώσεων.
Εν κατακλείδι κρίνουμε επιβεβλημένο να επισημάνουμε τα κάτωθι:
  • το υδατόρεμα του Γκιόλε εμφανίζει μικρές κλίσεις γεγονός που αποτελεί ανασταλτική παράμετρο για την εξασφάλιση σταθερής αλλά και επαρκούς ροής των υδάτων του. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη συστηματικού καθαρισμού τόσο της κοίτης όσο και των πρανών του, έχουν ως αποτέλεσμα τα νερά να λιμνάζουν.
  • Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων είναι να  υπάρχει πολύ χαμηλός βαθμός διάχυσης των επεξεργασμένων αποβλήτων και να μην επιτυγχάνετε ο στόχος της επαρκούς ανάμειξης των επεξεργασμένων λυμάτων με τα ύδατα του αποδέκτη.
  • Σύμφωνα με τη με αρ.Ε.Γ.οικ.107/ΦΕΚ 181/Β΄/31-01-14 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία έλαβε χώρα η έγκριση του σχεδίου διαχείρισης για το υδατικό διαμέρισμα 09 της Δυτικής Μακεδονίας το υδατόρεμα του Γκιόλε (Κωδικός ΥΣ:GR0902R0002440060N & GR0902R0002440061N) εμφανίζει «κακή» οικολογική κατάσταση αλλά και οικολογικό δυναμικό ενώ η χημική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «κατώτερη της καλής». Η εικόνα του εν λόγω υδατορέματος εκφρασμένη σε εντάσεις πίεσης αποδίδεται μέτρια τους οικισμούς με ΕΕΛ, μέτρια σε βιομηχανικές μονάδες σχετιζόμενες με απόρριψη ουσιών προτεραιότητας, υψηλά σε βιομηχανικές μονάδες σχετιζόμενες με απόρριψη άλλων ουσιών, μέτρια από τις ζωικές μονάδες και χαμηλά από ιχθυοκαλλιέργειες και μεταλλεία.   
  • Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων αλλά και με γνώμονα το γεγονός ότι το υδατόρεμα του «Γκιόλε» αποτελεί τη μοναδική δίοδο εκφόρτισης των υδάτων της λίμνης μας προ τον ποταμό Αλιάκμονα, προκρίθηκε από πλευράς της Π.Ε. Καστοριάς η διευθέτηση του πρώτου ουσιαστικά τμήματος του υδατορέματος του «Γκιόλε», για την εξασφάλιση της επιτέλεσης των λειτουργιών του, δηλαδή της ασφαλούς απορροής των υδάτων.  Οι εργασίες διευθέτησης θα υλοποιηθούν σε τμήμα του υδατορέματος μήκους 1300 περίπου μέτρων που θα έχει αφετηρία τη πρώτη γέφυρα επί της Επαρχιακής οδού Αμυνταίου Καστοριάς και θα φτάνει μέχρι και 260 μέτρα περίπου κατάντη της γέφυρας της Εθνικής Οδού Καστοριάς – Γρεβενών (δηλαδή λίγο ποιο κάτω από τη τέταρτη θέση δειγματοληψίας). Το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών.
Συνοπτικά οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα του εν λόγω υδατορέματος θα έχουν ως ακολούθως:
ü  Θα καθαριστεί η κοίτη του εν λόγω τμήματος του υδατορέματος από την αυτοφυή βλάστηση και από τις αποθέσεις των φερτών υλικών η οποία και θα διατηρηθεί χωμάτινη.
ü  Θα γίνει επένδυση των πρανών τουλάχιστον μισό μέτρο πάνω από το ύψος πλημμυρικής παροχής του ρέματος, ενώ στα σημεία όπου το πρανές είναι χαμηλό, αυτό θα επενδυθεί μέχρι ύψους μισό μέτρο πάνω από το φυσικό έδαφος για τη στερέωση τους, με τη χρήση συρματοκυλίνδρων πληρουμένων με χονδροκλασικό υλικό (κροκάλα).
ü  θα πραγματοποιηθεί εκβάθυνση της υφιστάμενης κοίτης άρα και απομάκρυνση του επιβαρυμένου στρώματος αυτής καθώς και υποβιβασμός της στάθμης του πυθμένα του υδατορέματος στο σημείο έναρξης του έργου (κατάντη δηλαδή της γέφυρας Καστοριάς –Έδεσσας) στο ύψος της στάθμης του δαπέδου των θυροφραγμάτων. Ενώ καθ’ όλο το μήκος του διευθετημένου υδατορέματος θα διατηρηθεί κλίση ικανή για την ανεμπόδιστη ροή των υδάτων (8 %0 ανάμεσα στις δυο γέφυρες και 1,56 %0 μετά τη δεύτερη γέφυρα). 
Εν κατακλείδι θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι στο ΚΕΠΠΕ συμμετέχει και εκπρόσωπος του Δήμου Άργους Ορεστικού, η υπηρεσία μας γνωστοποίησε στη Τ.Κ. Αμπελοκήπων τα βασικά βήματα ανάπτυξης των ενεργειών της όπως και θα κοινοποίηση την επιβολή των οποίων διοικητικών κυρώσεων.
Η κοινοποίηση των εξειδικευμένων πληροφοριών των ενδιάμεσων σταδίων θα δυσχέραινε ουσιωδώς τη διαδικασία.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Πίνακας Αποδεκτών:                                                          Με εντολή Περιφερειάρχη
1.     Ko Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς (Ενταύθα)                           Η Τμηματάρχης
2.     Ko Δήμαρχο Καστοριάς                                                      Ευγενία Αμπαρτζάκη
3.     Ko Δήμαρχο Άργους Ορεστικού                                          Msc Περιβαλλοντολόγος
4.     Αστυνομική Δ/νση Καστοριάς                                     
5.     Αστυνομική Δ/νση Άργους Ορεστικού
6.     Κα Μαρία Αντωνίου Βουλευτή Ν.Δ. Καστοριάς
7.     Κο Ευάγγελο Διαμαντόπουλο Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς
8.      Ειρηνοδικείο Καστοριάς, Πλατεία Δαβάκη, Υπόψη κας Π. Κοσμίδου
9.     Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Υπόψη: κου Σ. Δόντσιου